<

บริการออนไลน์ สำหรับประชาชน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการออนไลน์ สำหรับประชาชน

ระบบแจ้งคำร้อง ซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐาน (ไฟฟ้า-ถนน-ประปา-รางระบายน้ำ บ่อพัก)

ระบบติดตามงานบริการประชาชน (ขออนุญาต,จดทะเบียน,ขึ้นทะเบียน,ผลการพิจารณา ฯลฯ)

ระบบขอรับการสนับสนุน

ระบบขออนุญาตใช้สถานที่

บริการออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่