เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 12 / 12
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
221 Service-ID : 9 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/9/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ถนนหน้าที่ทำการประปา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ทางเดินชำรุด
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:46:04
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 19 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
222 Service-ID : 8 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 22/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : ซอย 9 บ้านทุ่งก่อข้างถังประปา
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
โดย : นายสุคำ มณีขันสุข
วันที่แจ้ง 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_08:59:42
วันที่ซ่อมเสร็จ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
223 Service-ID : 7 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้านนายจักร มณีวรรณ (พ่ออุ้ยจักร) หลอดไฟดับ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำ
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : วีระภรณ์ วันดี
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาล
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_20:58:42
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
224 Service-ID : 6 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านนาย รุ่งเรือง มณีวรรณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ขออนุญาตออกปฏิบัตการในวันที่ 22 กันยายน 2565
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:14:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
225 Service-ID : 5 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : ซอย บ้านนาย จักร มณีวรรณ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  ขออนุญาตออกปฏิบัตการในวันที่ 22 กันยายน 2565
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:11:50
วันที่ซ่อมเสร็จ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
226 Service-ID : 4 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 16/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : สามแยกข้างโรงเรียนเทศบาล1แม่เผื่อ
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ขออนุมัติดำเนินการสั่งซื้อวัสดุซ่อมแล้ว แต่เนื่องจากใกล้ปิดงบประมาณ 2565 ฝ่ายพัสดุเห็นควรดำเนินการจัดซื้อวัสดุในปีงบประมาณถัดไป
ปัญหาที่พบ : ท่อคสล. ชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_10:32:51
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
227 Service-ID : 3 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 16/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นาย บุญรอด สุขเกษม
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  เนื่องจากใกล้สิ้นงบประมาณ 2565 งานพัสดุเห็นควรจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมในปีงบประมาณถัดไป
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_09:33:09
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
228 Service-ID : 2 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 8/9/2565 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นายเมือง มั่นคง
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟสูญหาย
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_15:32:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 7 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
229 Service-ID : 1 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 7/9/2565 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
บริเวณ : บ้านนายบุญยืน จอมสวรรค์ นางแสงเดือน พูนเพิ่ม
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  จากการซ่อม ผู้ใช้น้ำแจ้งว่าน้ำขุ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว วันนี้น้ำใสแล้ว
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาขุ่น ไม่สะอาด
โดย : นายธนวัฒน์ มณีจีนสุข
วันที่แจ้ง 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565_06:35:44
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 

จำนวนทั้งหมด 229 คำร้อง | หน้า 12 / 12